Forum regelsALGEMENE VOORWAARDEN ADULTWEBMASTER.NL


ARTIKEL 1. | DEFINITIES


In deze algemene voorwaarden worden de volgende termen, ook welke in meer- c.q. enkelvoud zijn vervoegd, in de navolgende betekenis gebruikt, voor zover uit de aard of strekking van de bepalingen niet anders voortvloeit

 1. Adultwebmaster.nl: Xyberwise B.V., exploitant van de website als bedoeld in lid 6 en de gebruiker van deze algemene voorwaarden, gevestigd aan Hogehilweg 19, 1101CB te Amsterdam, ingeschreven in het Handelsregister onder KvK-nummer 70108803.
 2. Wederpartij: iedere natuurlijke of rechtspersoon die met Adultwebmaster.nl een overeenkomst heeft gesloten of beoogt te sluiten.
 3. Overeenkomst: de tussen de wederpartij en Adultwebmaster.nl tot stand gekomen overeenkomst die voorziet in het:

  • a) gebruik van de website nadat de wederpartij zich middels de website heeft geregistreerd, hierna ook wel aangeduid als ‘gebruiksovereenkomst’; of,
   b) voor bepaalde tijd tegen betaling adverteren op de website door de wederpartij oftewel ‘adverteerder’ in de zin van lid 5.

 4. Partijen: Adultwebmaster.nl en de wederpartij gezamenlijk.
 5. Adverteerder: de wederpartij die in het kader van een overeenkomst als bedoeld in lid 3 onder b als adverteerder optreedt of wenst of te treden.
 6. Website: adultwebmaster.nl.
 7. Content: alle middels de website, al dan niet door de wederpartij zelf, geüploade en geopenbaarde content, bijvoorbeeld foto’s, video’s en teksten.

ARTIKEL 2. | ALGEMENE BEPALINGEN


 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Adultwebmaster.nl en iedere tot stand gekomen overeenkomst.
 2. Het aangaan van een gebruiksovereenkomst geschiedt middels registratie overeenkomstig het bepaalde in het volgende artikel. Bij die registratie verklaart de wederpartij uitdrukkelijk met de toepasselijkheid van de onderhavige algemene voorwaarden in te stemmen.
 3. De toepasselijkheid van de eventuele algemene voorwaarden van de wederpartij, onder welke benaming dan ook aangeduid, wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 4. Van het bepaalde in deze algemene voorwaarden kan uitsluitend uitdrukkelijk en schriftelijk worden afgeweken.
 5. Indien Adultwebmaster.nl niet steeds strikte naleving van deze algemene voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat Adultwebmaster.nl daarmee het recht verliest om in andere gevallen wel strikte nakoming van deze algemene voorwaarden te verlangen.
 6. Vernietiging of nietigheid van een of meer van de bepalingen uit deze algemene voorwaarden of de overeenkomst als zodanig, laat de geldigheid van de overige bedingen onverlet. In een voorkomend geval zijn partijen verplicht in onderling overleg te treden teneinde een vervangende regeling te treffen ten aanzien van het aangetaste beding. Daarbij wordt zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht genomen.

ARTIKEL 3. | AANGAAN VAN EEN GEBRUIKSOVEREENKOMST


 1. Voor gebruik van onder meer het discussie- en forumgedeelte op de website, dient de wederpartij zich op de website te registreren. Registratie en gebruik van de website in het kader van een gebruiksovereenkomst is kosteloos. De wederpartij is gehouden om alle bij de registratie gevraagde verplichte gegevens volledig en naar waarheid te verstrekken.
 2. Adultwebmaster.nl bevestigt de registratie van de wederpartij per e-mail, mits de registratie door Adultwebmaster.nl is aanvaard. Adultwebmaster.nl behoudt zich te allen tijde het recht voor om de registratie van de wederpartij, om welke reden dan ook, te weigeren.
 3. De door Adultwebmaster.nl aan de wederpartij na registratie verstrekte inloggegevens zijn strikt vertrouwelijk en persoonlijk. Het is de wederpartij niet toegestaan haar inloggegevens ter beschikking van derden te stellen. Alle handelingen die onder het account van de wederpartij worden verricht, worden de geregistreerde wederpartij toegerekend. Voor schade als gevolg van onbevoegd gebruik van inloggegevens van de wederpartij door derden, draagt Adultwebmaster.nl nimmer enige aansprakelijkheid.
 4. Aanstootgevende, beledigende of anderszins naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid ongeoorloofde gebruikersnamen zijn niet toegestaan. De beoordeling of van een ongeoorloofde gebruikersnaam sprake is, komt uitsluitend aan Adultwebmaster.nl toe. Het is de wederpartij niet toegestaan domeinnamen, reclameboodschappen of website-URL's in zijn gebruikersnaam op te nemen.
 5. In geval zich ten aanzien van de door de wederpartij bij de registratie opgegeven gegevens wijzigingen voordoen, is de wederpartij gehouden deze gegevens zo spoedig mogelijk onder haar account op de website te wijzigingen.
 6. Het is de wederpartij te allen tijde toegestaan de gebruiksovereenkomst te beëindigen overeenkomstig het bepaalde in artikel 6.1. Een dergelijke beëindiging laat de toepasselijkheid van de bepalingen in deze algemene voorwaarden die naar hun aard of strekking ook na beëindiging van kracht behoren te blijven, onverlet.

ARTIKEL 4. | AANBOD AAN EN OVEREENKOMSTEN MET ADVERTEERDERS


 1. Elk aanbod van Adultwebmaster.nl gericht aan adverteerders is vrijblijvend en kan tot onverwijld na de aanvaarding daarvan door de adverteerder nog door Adultwebmaster.nl worden herroepen.
 2. De adverteerder kan geen rechten ontlenen aan een aanbod van Adultwebmaster.nl dat een kennelijke fout of vergissing bevat. De adverteerder kan voorts geen rechten ontlenen aan een aanbod van Adultwebmaster.nl dat is gebaseerd op door de adverteerder verstrekte onjuiste of onvolledige gegevens.
 3. De overeenkomst tussen Adultwebmaster.nl en de adverteerder komt, onverminderd het bepaalde in lid 1, tot stand op het moment dat de adverteerder het aanbod van Adultwebmaster.nl heeft aanvaard.
 4. Tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen, draagt de adverteerder, in geval middels advertentiebanners wordt geadverteerd, zorg voor de aanlevering van de banneradvertentie, in welk geval de advertentie dient te voldoen aan de daarbij door Adultwebmaster.nl aangegeven eisen. Alle met betrekking tot banneradvertenties van de adverteerder benodigde informatie en bestanden dienen per e-mail aan Adultwebmaster.nl te worden verstrekt.
 5. Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, wordt de banneradvertentie voor onbepaalde tijd geplaatst en wordt de overeenkomst aldus aangegaan voor onbepaalde tijd. Dit geldt eveneens in het geval dat de overeenkomst niet voorziet in banneradvertenties, maar in het adverteren op een bepaald forum- of topicgedeelte op de website.
 6. De overeenkomst voor onbepaalde tijd aangegaan, eindigt door opzegging met inachtneming van een opzegtermijn van een maand.
 7. De adverteerder is, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen, maandelijks vooraf de overeengekomen betaling verschuldigd. Betalingen dienen te geschieden middels overboeking, binnen de op de factuur vermelde termijn.
 8. Adultwebmaster.nl is niet gehouden (verder) uitvoering aan de overeenkomst te geven voor zolang de adverteerder in gebreke is met de nakoming van enige reeds opeisbare betalingsverplichting uit de overeenkomst.
 9. Adultwebmaster.nl spant zich in om de eventuele uitvoeringstermijnen waartoe zij zich jegens de adverteerder heeft verbonden, na te komen, echter betreffen deze termijnen nimmer fatale termijnen. Het verzuim van Adultwebmaster.nl treedt niet eerder in dan nadat de adverteerder Adultwebmaster.nl schriftelijk in gebreke heeft gesteld, in welke ingebrekestelling een redelijke termijn voor de nakoming is vermeld en Adultwebmaster.nl na het verstrijken van de laatstbedoelde termijn nog steeds met de nakoming in gebreke is.

ARTIKEL 5. | OVER DE WEBSITE, GEBRUIKSVOORSCHRIFTEN EN BEPERKINGEN VAN DE WEBSITE


 1. Onder haar account op de website kan de wederpartij onder meer content van andere gebruikers van de website bekijken en deelnemen aan discussies in forums en kan zij zelf content uploaden, e.e.a. conform de daartoe nadrukkelijk door Adultwebmaster.nl middels de website aangeboden functionaliteiten.
 2. Het is de wederpartij niet toegestaan om middels de website meerdere accounts aan te maken.
 3. Reclame voor datingdiensten, webcamdiensten en diensten van betaalproviders en IT-bedrijven, is uitsluitend toegestaan tegen betaling. Artikel 4 is daarop van toepassing. Reclame in de handtekening van berichten die de wederpartij op de website plaatst, mag geen reclame bevatten voor bedrijven die diensten aanbieden die met Adultwebmaster.nl of enige aan haar gelieerde onderneming concurreren.
 4. Gebruik van content van nl of andere gebruikers van de website is uitsluitend toegestaan met behulp van en overeenkomstig de uitdrukkelijk vermelde en normale functionaliteiten van de website. Het downloaden, kopiëren, verkopen, in licentie geven en opslaan van de content is niet toegestaan, hetgeen voorts geldt voor het openbaren van content anders dan is toegestaan krachtens deze algemene voorwaarden. Op vorenstaande geldt een uitzondering wat betreft dat gedeelte van de website dat expliciet bestemd is voor het kunnen downloaden, kopiëren, verkopen, in licentie geven dan wel opslaan van die content.
 5. Het is de wederpartij niet toegestaan onrechtmatige, gewelddadige, inbreukmakende, haatdragende, discriminerende, pornografische of seksueel getinte content middels de website te uploaden en te openbaren. De wederpartij staat ervoor in dat de door hem geüploade content geen inbreuk maakt op de rechten van derden.
 6. Het is de wederpartij ten strengste verboden om middels content of anderszins middels de website personen te belasteren, te bedreigen, te pesten, te stalken of te intimideren.
 7. Adultwebmaster.nl is steeds gerechtigd de functionaliteiten van de website te wijzigen.
 8. Adultwebmaster.nl draagt geen verantwoordelijkheid voor de content die middels de website wordt geüpload en verspreid. De wederpartij gebruikt de website geheel op eigen risico.
 9. Het is de wederpartij niet toegestaan om de beveiliging van de website of onderdelen daarvan te omzeilen of onklaar te maken, dan wel daartoe enige poging te ondernemen.
 10. De wederpartij is aansprakelijk voor alle activiteiten die via haar account op de website worden verricht. De wederpartij is gehouden haar inloggegevens voor toegang tot haar account geheim te houden. Alle handelingen die op het account van de wederpartij worden verricht, worden de geregistreerde wederpartij toegerekend. De wederpartij dient Adultwebmaster.nl onverwijld op de hoogte te stellen van een schending van de beveiliging of van eventueel onbevoegd gebruik van haar account waarvan de wederpartij op de hoogte raakt. Uitsluitend de wederpartij is verantwoordelijk voor haar gedrag op de website alsmede voor alle content die zij via de website uploadt.
 11. Het is de wederpartij niet toegestaan om de website te gebruiken voor illegale of anderszins ongeoorloofde doeleinden. De wederpartij is verplicht zich te houden aan alle krachtens de overheid gestelde wetten, regels en voorschriften die van toepassing zijn op het gebruik van de website en het uploaden en openbaren van content door de wederpartij. In het bijzonder is de wederpartij gebonden aan de toepasselijke wetgeving aangaande intellectuele eigendom.
 12. Het is de wederpartij niet toegestaan om de website of de servers of netwerken waarvan Adultwebmaster.nl voor de exploitatie van de website gebruik maakt, te belemmeren of te verstoren, bijvoorbeeld door wormen, virussen, spyware, malware of andere destructieve of ontwrichtende codes te verzenden.
 13. Het is de wederpartij niet toegestaan om andere gebruikers van de website op enige wijze te beperken in het gebruik van de website. Voorts is het de wederpartij niet toegestaan om schendingen van deze algemene voorwaarden aan te moedigen of te vergemakkelijken.
 14. Adultwebmaster.nl is steeds gerechtigd, doch niet verplicht, om content die inbreuk maakt op het bepaalde in deze algemene voorwaarden, te verwijderen en/of te blokkeren. Van illegale en/of op de rechten van andere gebruikers van de website of overige derden inbreukmakende content en ander als misbruik te kwalificeren gedrag, kunnen gebruikers van de website melding maken aan Adultwebmaster.nl. Indien Adultwebmaster.nl een melding gegrond acht, is zij, onverminderd het bepaalde in het overige van deze algemene voorwaarden, gerechtigd de betreffende content geheel of gedeeltelijk te verwijderen zonder dat Adultwebmaster.nl op enigerlei wijze aansprakelijk is jegens de wederpartij als gevolg van een dergelijke verwijdering. Adultwebmaster.nl is niet gehouden de wederpartij van een dergelijke verwijdering voorafgaand in kennis te stellen.
 15. Adultwebmaster.nl raadt de wederpartij te allen tijde aan zelf back-ups van zijn content te vervaardigen. Adultwebmaster.nl heeft jegens gebruikers van de website geen enkele verplichting back-ups van content te maken of content steeds anderszins voor gebruikers van de website beschikbaar te houden. Ter zake verlies van content draagt Adultwebmaster.nl dan ook geen enkele aansprakelijkheid.
 16. De wederpartij staat er steeds voor in dat zij gerechtigd is de door haar daartoe aangeboden content voor het uploaden en openbaren daarvan aan Adultwebmaster.nl beschikbaar te stellen. De wederpartij staat er aldus voor in dat het uploaden en dientengevolge openbaren van de content, geen inbreuk maakt op de rechten van derden, zoals muziekrechten, privacyrechten, publiciteitsrechten, auteursrechten, handelsmerken en/of andere intellectuele eigendomsrechten. De wederpartij vrijwaart Adultwebmaster.nl van alle aanspraken van derden die gebaseerd zijn op de stelling dat voor het gebruik van de door de wederpartij geplaatste content royalty's, honoraria of andere geldbedragen moeten worden betaald.

ARTIKEL 6. | BEËINDIGING VAN DE GEBRUIKSOVEREENKOMST


 1. De wederpartij kan de gebruiksovereenkomst beëindigen door daartoe een e-mail te sturen naar info@adultwebmaster.nl.
 2. Een inbreuk door de wederpartij op het bepaalde in deze algemene voorwaarden of een toepasselijk wettelijk voorschrift, kan resulteren in onmiddellijke beëindiging van de gebruiksovereenkomst. Voorts geldt dat indien de wederpartij handelt in strijd met de letter of de geest van deze algemene voorwaarden, dan wel een juridisch risico of een risico van enige andere aard voor Adultwebmaster.nl optreedt als gevolg van het gebruik van de website door de wederpartij, dat Adultwebmaster.nl de gebruiksovereenkomst kan beëindigen.
 3. Adultwebmaster.nl is gerechtigd om de exploitatie van de website om welke reden dan ook en zonder voorafgaande kennisgeving en op welk moment dan ook te beëindigen, zonder jegens de wederpartij enige aansprakelijkheid te dragen.
 4. Na het eindigen van de gebruiksovereenkomst rust op Adultwebmaster.nl geen enkele bewaarplicht ten aanzien van content van de wederpartij.

ARTIKEL 7. | DIENSTVERLENING EN SOCIALE MEDIA PLATFORMEN VAN DERDEN


De website kan links bevatten naar de website of dienstverlening van derden, zoals die van Facebook en andere sociale media platformen. De website bevat overigens ook inhoud van derden die zich buiten de invloedssfeer van Adultwebmaster.nl begeeft en welke zij niet kan goedkeuren of aanbevelen. Voorts kan de website ook communicatie tussen de website en een website of dienstverlening van derden toestaan. Adultwebmaster.nl heeft geen controle over dienstverlening en toepassingen van derden. De wederpartij vrijwaart Adultwebmaster.nl van alle aanspraken in verband met de inhoud van websites, toepassingen en dienstverlening van derden. Adultwebmaster.nl is niet betrokken bij eventuele communicatie en overeenkomsten tussen de wederpartij en derden die al dan niet rechtstreeks via de website verlopen.


ARTIKEL 8. | AANSPRAKELIJKHEID EN VRIJWARING


 1. Adultwebmaster.nl spant zich naar redelijkheid in om haar systemen te beveiligen tegen verlies van data en/of tegen enige vorm van onrechtmatig gebruik door derden en neemt daarbij passende technische en organisatorische maatregelen. Het gebruik van de website geschiedt echter op eigen risico van de wederpartij zonder dat Adultwebmaster.nl daarvoor enige aansprakelijkheid draagt.
 2. Gebruikers van de website bepalen welke content op de website wordt geüpload en verspreid. Adultwebmaster.nl is niet gehouden zich ervan te vergewissen of de door gebruikers van de website middels de website geüploade content onrechtmatig, onjuist, onvolledig of misleidend is. De wederpartij kan niet veronderstellen dat Adultwebmaster.nl alle content goedkeurt of aanbeveelt. Adultwebmaster.nl aanvaardt dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor de met behulp van de website geüploade content. De wederpartij vrijwaart Adultwebmaster.nl van al haar aanspraken die gebaseerd zijn op de stelling dat de middels de website geüploade content onrechtmatig, onjuist, onvolledig of misleidend is.
 3. Adultwebmaster.nl is te allen tijde gerechtigd de website op al dan niet ondergeschikte punten aan te passen en is niet aansprakelijk voor de eventuele schade die daaruit voor de wederpartij voortvloeit.
 4. Adultwebmaster.nl draagt nimmer enige aansprakelijkheid voor schade ontstaan als gevolg van door de wederpartij verstrekte onjuiste of onvolledige gegevens.
 5. Adultwebmaster.nl is niet aansprakelijk voor schade in verband met technische storingen van de website of andere toegankelijkheidsproblemen ten aanzien van de website.
 6. Adultwebmaster.nl is nimmer aansprakelijk voor indirecte oftewel gevolgschade, waaronder mede begrepen gederfde winst, geleden verlies, gemiste besparingen en schade als gevolg van bedrijfsstagnatie.
 7. Door de website te gebruiken, verklaart en garandeert de wederpartij dat haar activiteiten via de website bij wet zijn toegestaan in elk rechtsgebied waar hij de website gebruikt. De wederpartij vrijwaart Adultwebmaster.nl van alle aanspraken van derden ter zake.
 8. Mocht Adultwebmaster.nl ondanks het bepaalde in deze algemene voorwaarden aansprakelijk zijn voor enige schade, dan heeft Adultwebmaster.nl te allen tijde het recht deze schade te herstellen. De eventuele aansprakelijkheid van Adultwebmaster.nl is dan ook beperkt tot het kosteloos herstellen van schade waarvoor zij eventueel aansprakelijk is. Adultwebmaster.nl dient tot herstel in de gelegenheid te worden gesteld, bij gebreke waarvan elke aansprakelijkheid van Adultwebmaster.nl ter zake vervalt.
 9. Indien Adultwebmaster.nl in het kader van een overeenkomst met een adverteerder, onverminderd het bepaalde in het vorige lid en ondanks het bepaalde in het overige van deze algemene voorwaarden, aansprakelijk mocht zijn, is die aansprakelijkheid beperkt tot ten hoogste de prijs die de adverteerder in het kader van de betreffende overeenkomst over de laatste drie maanden van de overeenkomst aan Adultwebmaster.nl heeft betaald.
 10. Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is dat de schade onverwijld na het ontstaan daarvan schriftelijk bij Adultwebmaster.nl is gemeld.
 11. De wederpartij is jegens Adultwebmaster.nl aansprakelijk voor alle schade die door haar is veroorzaakt als gevolg van een inbreuk op het bepaalde in deze algemene voorwaarden, het middels de systemen van Adultwebmaster.nl verspreiden van virussen, wormen et cetera, evenals voor schade als gevolg van andere handelingen die de deugdelijke werking van de website of onderdelen daarvan beïnvloeden. De wederpartij is voorts aansprakelijk voor alle kosten die Adultwebmaster.nl als gevolg van een dergelijke omstandigheid moet maken, bijvoorbeeld doordat zij zich ter zake in of buiten rechte moet verdedigen of laten bijstaan.
 12. Indien en voor zover de wederpartij een inbreuk maakt op het bepaalde in deze algemene voorwaarden of enig wettelijk voorschrift, vrijwaart de wederpartij Adultwebmaster.nl van alle hieruit voortvloeiende schades en aanspraken van derden.
 13. De aansprakelijkheidsbeperkingen uit deze algemene voorwaarden gelden niet indien de schade het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van Adultwebmaster.nl

ARTIKEL 9. | INTELLECTUELE EIGENDOM


 1. Alle databank-, auteursrechten en overige rechten van intellectuele eigendom op de domeinnaam van Adultwebmaster.nl, de website en onderdelen daarvan, waaronder mede begrepen het logo van Adultwebmaster.nl, de vormgeving, werking, beelden en geluiden van de website, waaronder mede begrepen koppen, aangepaste afbeeldingen, knoppictogrammen en scripts, behoren toe aan Adultwebmaster.nl, voor zover deze rechten, ten aanzien van de gebruikerscontent, niet bij de wederpartij of derden rusten. Het is de wederpartij verboden het materiaal waarop de rechten van Adultwebmaster.nl of haar licentiegevers rusten, te verveelvoudigen, te wijzigen, op enige wijze te reproduceren, aan derden te verstrekken, te openbaren, te exploiteren of daarvan afgeleide werken te maken anders dan noodzakelijkerwijs in verband staat met het normale en middels deze algemene voorwaarden overeengekomen gebruik van de website.
 2. Het is de wederpartij niet toegestaan om kennisgevingen of vermeldingen met betrekking tot intellectuele eigendomsrechten te verwijderen, onleesbaar te maken, te verbergen of te wijzigen.
 3. Adultwebmaster.nl zal nimmer het eigendom claimen van content die de wederpartij middels de website heeft geüpload, doch de wederpartij dient Adultwebmaster.nl en de andere gebruikers van de website beperkte licentierechten te verlenen. Indien de wederpartij content middels de website uploadt, dan verleent zij:

  • a) Adultwebmaster.nl een wereldwijde, niet-exclusieve, royaltyvrije, overdraagbare licentie, inclusief het recht van sublicentie, voor het gebruik, de verveelvoudiging, de verspreiding, het maken van afgeleide werken, het tonen en uitvoeren van de content, een en ander in verband met de exploitatie van de website en anderszins in verband met de bedrijfsactiviteiten van Adultwebmaster.nl, waaronder mede begrepen het ten behoeve van het geheel of gedeeltelijk promoten en verder openbaren van de content en daarvan afgeleide werken, in welke formats en middels welke mediakanalen dan ook; alsmede,
   b) iedere andere gebruiker van de website een wereldwijde, niet-exclusieve, royaltyvrije licentie voor het zich middels de website toegang verschaffen tot de door de wederpartij geüploade content, alsmede voor het gebruik voor zover zulks ingevolge deze algemene voorwaarden en met name met inachtneming van het bepaalde in artikel 5.4. is toegestaan.

ARTIKEL 10. | SLOTBEPALINGEN


 1. Op elke overeenkomst en alle daaruit voortvloeiende rechtsverhoudingen tussen partijen, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 2. Indien tussen partijen een juridisch geschil mocht ontstaat, zijn zij, alvorens een beroep te doen op de rechter, verplicht zich optimaal in te spannen om het geschil in onderling overleg te beslechten.
 3. Behoudens voor zover de wet daarvan onder de gegeven omstandigheden van het geval dwingend afwijkt, wordt uitsluitend de bevoegde rechter binnen het arrondissement van de vestigingsplaats van Adultwebmaster.nl aangewezen om van eventuele gerechtelijke geschillen tussen partijen kennis te nemen.
PRIVACYBELEID ADULTWEBMASTER.NL


Adultwebmaster.nl, onderdeel van Xyberwise B.V., respecteert de privacy van eenieder van wie persoonsgegevens door Adultwebmaster.nl worden verwerkt, waaronder in het bijzonder die van bezoekers en gebruikers van de website www.adultwebmaster.nl (hierna: “de website”). Adultwebmaster.nl acht de zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang. Adultwebmaster.nl zal uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016).


Adultwebmaster.nl verwerkt persoonsgegevens die u zelf verschaft aan Adultwebmaster.nl, zoals bij:

 • Uw registratie op de website;
 • Het inloggen op de website;
 • Uw gebruik van uw account op de website, waaronder het uploaden en delen van content middels de website;
 • Uw inschrijving voor nieuwsbrieven via de website;
 • Een verzoek tot het sluiten en de uitvoering van een overeenkomst tussen u en Adultwebmaster.nl met betrekking tot het adverteren op de website.

Uw persoonsgegevens worden door Adultwebmaster.nl verwerkt en gedeeld met derden indien en voor zover dit gebeurt met uw toestemming of indien en voor zover dat noodzakelijk is:


  a) Om uitvoering te geven aan een tussen u en Adultwebmaster.nl gesloten overeenkomst, de behandeling van een verzoek tot het sluiten van een overeenkomst of uw inschrijving voor een nieuwsbrief


Adultwebmaster.nl biedt een platform waarmee u onder meer kunt deelnemen aan discussies in forums, content van andere gebruikers kunt bekijken en gebruiken en zelf content kunt uploaden en delen. Daarnaast biedt de website u mogelijkheden voor adverteren. De persoonsgegevens die u al dan niet via de website verstrekt, worden door Adultwebmaster.nl verwerkt voor de doeleinden waarvoor u de persoonsgegevens heeft opgegeven, alsook voor de doeleinden zoals in deze privacy policy beschreven.


Indien u zich op de website registreert en uw registratie door Adultwebmaster.nl is geaccepteerd, kunt u na inloggen gebruik maken van alle u aangeboden functionaliteiten van de website, waaronder aldus onder meer begrepen het deelnemen aan discussies in forums, het bekijken en gebruiken van content van andere gebruikers en het zelf uploaden en delen van content, zoals afbeeldingen en scripts. Door content te uploaden, kunnen andere geregistreerde gebruikers van de website deze content bekijken en, indien de content op het daartoe bestemde gedeelte van de website door u is geplaatst, downloaden en opslaan daarvan waarna deze content door medegebruikers mag worden hergebruikt.


Adultwebmaster.nl zal nimmer het eigendom claimen van content die u middels de website heeft geüpload, echter geeft u Adultwebmaster.nl en de andere gebruikers van de website beperkte licentierechten, e.e.a. zoals beschreven in de algemene voorwaarden van Adultwebmaster.nl, waarmee u akkoord gaat bij uw registratie op de website.


Indien u content middels de website uploadt, dan verleent u Adultwebmaster.nl een wereldwijde, niet-exclusieve, royaltyvrije, overdraagbare licentie, inclusief het recht van sublicentie, voor het gebruik, de verveelvoudiging, de verspreiding, het maken van afgeleide werken, het tonen en uitvoeren van de content, een en ander in verband met de exploitatie van de website en anderszins in verband met de bedrijfsactiviteiten van Adultwebmaster.nl, waaronder mede begrepen het ten behoeve van het geheel of gedeeltelijk promoten en verder openbaren van de content en daarvan afgeleide werken, in welke formats en middels welke mediakanalen dan ook.


Als u zich op de website heeft geregistreerd, kan Adultwebmaster.nl u per e-mail benaderen voor deelname aan het affiliateprogramma van Affilaxy.com, tevens onderdeel van Adultwebmaster.nl. Voorts kan Adultwebmaster.nl uw e-mailadres gebruiken om u op de hoogte te houden van aanbiedingen, nieuwe diensten van Adultwebmaster.nl of nieuwe ontwikkelingen ten aanzien van de dienstverlening van Adultwebmaster.nl. Indien u dergelijke berichten niet langer wilt ontvangen, kunt u zich op de in deze berichten voorgeschreven wijze voor de verdere ontvangst daarvan uitschrijven. Ook kunt u zich op de website uitdrukkelijk aanmelden voor nieuwsbrieven. U kunt zich ook voor de verdere ontvangst van deze nieuwsbrieven uitschrijven op de daartoe in de betreffende nieuwsbrieven aangegeven wijze.


  b) Om te voldoen aan een wettelijke verplichting, bijvoorbeeld het voldoen aan een bevel van overheidswege of het voldoen aan de fiscale verplichtingen van Adultwebmaster.nl.

  c) Voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van Adultwebmaster.nl of van een derde, behalve wanneer uw belangen of grondrechten en fundamentele vrijheden die tot bescherming van persoonsgegevens nopen, zwaarder wegen dan die belangen


Onder gerechtvaardigde belangen worden bijvoorbeeld begrepen fraudebestrijding en het opsporen van (pogingen tot) onrechtmatige en/of strafbare gedragingen gericht tegen Adultwebmaster.nl of derden, bijvoorbeeld in verband met het gebruik van de website. Voorts worden onder gerechtvaardigde belangen begrepen het verwerken (waaronder het opslaan mede begrepen) van uw persoonsgegevens door de hostingprovider van Adultwebmaster.nl, om de website en e-mailvoorzieningen van Adultwebmaster.nl te kunnen exploiteren en het delen van uw persoonsgegevens met een administratie-/boekhoudkantoor om de administratie en boekhouding van Adultwebmaster.nl te kunnen verzorgen indien u een overeenkomst met Adultwebmaster.nl hebt gesloten in verband met het adverteren op de website.


Adultwebmaster.nl slaat uw persoonsgegevens op binnen de Europese Economische Ruimte ("EER"). Het kan echter voorkomen dat bepaalde persoonsgegevens die Adultwebmaster.nl verzamelt, worden doorgegeven aan of opgeslagen buiten de EER, bijvoorbeeld het gebruik van bepaalde tooling op de website, zoals Google Analytics. Wanneer hiervan sprake is, draagt Adultwebmaster.nl er zorg voor dat de verwerking van uw persoonsgegevens buiten de EER gebeurt op een veilige en rechtmatige wijze. Adultwebmaster.nl zal in dat verband dan ook de noodzakelijke stappen ondernemen om te garanderen dat uw persoonsgegevens voldoende worden beschermd.


Wanneer u de website bezoekt, kan Adultwebmaster.nl de volgende gegevens automatisch verzamelen: uw IP-adres, inloggegevens, locatiegegevens en tijdstippen en lengte van de bezoeken aan de website en interactie met bepaalde pagina's. Adultwebmaster.nl verzamelt automatisch gegevens door het gebruik van verschillende technieken, waaronder cookies en vergelijkbare technieken, waarop hieronder verder wordt ingegaan.


Cookies en vergelijkbare technieken die Adultwebmaster.nl gebruikt


Adultwebmaster.nl gebruikt functionele en analytische cookies en vergelijkbare technieken, zoals Google Webmaster Tools en Google Analytics die automatisch gegevens kunnen verzamelen wanneer u de website gebruikt. De gegevens verkregen uit de cookies, worden gedeeld met derden die de programmatuur daarvoor beschikbaar stellen teneinde het voor Adultwebmaster.nl mogelijk te maken onderstaande doeleinden na te kunnen streven.


Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het bezoek aan de website wordt opgeslagen in de browser van uw apparaat. Adultwebmaster.nl gebruikt cookies met slechts een technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren.


Voorts verzamelt Adultwebmaster.nl middels analytische cookies gegevens voor onderzoek teneinde een beter inzicht te krijgen in uw gebruik van de website. Analytische cookies helpen analyseren op welke wijze de website wordt gebruikt door logboekgegevens en bezoekersgedrag op de website te verzamelen.


In het cookiebeleid op de website is verder beschreven in hoeverre Adultwebmaster.nl van cookies gebruik maakt. Adultwebmaster.nl zal met derden die namens Adultwebmaster.nl uw persoonsgegevens verwerken, een verwerkingsovereenkomst sluiten om te garanderen dat uw persoonsgegevens door deze derden voldoende worden beschermd.


Uw rechten


U heeft het recht om Adultwebmaster.nl te verzoeken om inzage, wissing en rectificatie van uw persoonsgegevens alsook om beperking van de u betreffende verwerking. Voorts heeft u het recht om tegen de verwerking bezwaar te maken en heeft u recht op gegevensoverdraagbaarheid.


Voor zover de verwerking van persoonsgegevens gebaseerd is op de van u verkregen toestemming, heeft u te allen tijde het recht deze toestemming in te trekken, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming vóór de intrekking daarvan.


U heeft het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens of in geval u in een ander land dan Nederland woonachtig of gevestigd is, de toezichthoudende autoriteit aldaar.


Bewaren van persoonsgegevens


Persoonsgegevens worden door Adultwebmaster.nl slechts bewaard voor zolang dat gelet op de doeleinden waarvoor zij zijn verkregen, noodzakelijk is. U kunt uw account op de website deregistreren door te mailen naar info@adultwebmaster.nl waarmee u de verdere verwerking van uw persoonsgegevens waarvoor u toestemming hebt gegeven, intrekt, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming vóór de intrekking daarvan. Uw profiel wordt dan zo spoedig mogelijk van de website verwijderd.


Adultwebmaster.nl legt passende technische en organisatorische maatregelen ten uitvoer om persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies en tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking. Deze maatregelen garanderen, rekening houdend met de stand van de techniek en de kosten van de tenuitvoerlegging, een passend beveiligingsniveau gelet op de risico's die de verwerking en de aard van te beschermen gegevens met zich meebrengen. De maatregelen zijn er mede op gericht onnodige verwerking van persoonsgegevens te voorkomen.


Contact


Voor vragen over deze privacy policy of vragen of klachten over de verwerking van uw persoonsgegevens door Adultwebmaster.nl, kunt u contact opnemen met Adultwebmaster.nl. Adultwebmaster.nl helpt u graag indien u vragen of klachten heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens door Adultwebmaster.nl of indien u uw persoonsgegevens wilt wijzigen of verwijderen.


Adultwebmaster.nl, onderdeel van Xyberwise B.V.
Hogehilweg 19
1101CB Amsterdam
info@adultwebmaster.nl

Aangeroepen in 0.023 seconden waarvan 5.000 seconden totaal zijn gebruikt voor het aanroepen van 0.0021 queries. 0.9007